Thông báo về việc chấm dứt tư cách thành viên QTDND Tín Nghĩa

Thông báo về việc chấm dứt tư cách thành viên QTDND Tín Nghĩa

HÔNG BÁO

Về việc chấm dứt tư cách thành viên QTDND Tín Nghĩa

     – Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
     – Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
     – Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
     – Căn cứ Điều lệ của Quỹ Tín dụng Nhân dân Tín Nghĩa.
Hội đồng Quản trị QTDND Tín Nghĩa thông báo đến toàn thể thành viên QTDND Tín Nghĩa về việc chấm dứt  tư
cách thành viên QTDND Tín Nghĩa, cụ thể như sau:
1. Trường hợp tự nguyện ra khỏi thành viên:
    – Những thành viên thuộc một trong các đối tượng sau đây đến QTDND Tín Nghĩa làm thủ tục đề nghị ra
khỏi thành viên và rút vốn góp:
        + Những thành viên không có hộ khẩu thường trú tại các phường Tân An, An Lạc, An Hội, An Cư, An Phú
và Cái Khế; (trừ cán bộ, công chức nhà nước);
        + Thành viên hiện không còn thường trú tại các phường nói trên;
        + Thành viên không muốn tiếp tục tham gia thành viên của QTDND Tín Nghĩa.
   – Thời hạn tối đa là 31/12/2015, nếu các thành viên thuộc một trong các đối tượng trên không tự nguyện ra
khỏi thành viên QTDND Tín Nghĩa thì Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đại biểu thành viên để khai trừ ra khỏi
thành viên và số tiền góp vốn sẽ được sung vào Quỹ tương trợ thành viên/ Quỹ phúc lợi.
2. Trường hợp khai trừ:
Tại khoản 1, Điều 28, Mục 3, Chương 2 của Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Ngân hàng Nhà
nước Việt nam quy định cụ thể mức vốn góp của thành viên như sau:
“Điều 28: Góp vốn của thành viên
1. Vốn góp của thành viên bao gồm vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên.
      a) Mức vốn góp xác lập tư cách thành viên tối thiểu là 300.000 đồng;
      b) Mức vốn góp thường niên tối thiểu là 100.000 đồng. Các thành viên quỹ tín dụng nhân dân không phải góp
vốn thường niên trong năm tài chính đầu tiên kể từ
khi tham gia quỹ tín dụng nhân dân. Vốn góp thường niên có thể được nộp một lần hoặc nhiều lần trong năm
tài chính, vốn góp thường niên bắt đầu thực hiện từ năm tài chính 2016.”
Như vậy theo Thông tư trên thì kể từ ngày 01/06/2015 nếu tham gia thành viên của QTDND Tín Nghĩa thì góp
300.000 đồng tiền cổ phần xác lập, đồng thời từ năm 2016 các thành viên (kể cả trước 01/06/2015) mỗi năm
phải góp vốn thường niên tối thiểu là 100.000 đồng (Quỹtín dụng sẽ chia lãi hàng năm cho số tiền góp vốn này).
– Do đó nếu thành viên nào không góp đủ vốn hàng năm (mỗi năm 100.000 đồng) và không tự nguyện đề nghị
ra khỏi thành viên thì sau khi kết thúc mỗi năm tài chính Hội đồng quản trị sẽ lập hồ sơ trình Đại hội đại biểu
thành viên để khai trừ những thành viên đó và số vốn góp của thành viên này sẽ được sung vào Quỹ tương trợ
thành viên / Quỹ phúc lợi.
Nay Hội đồng quản trị QTDND Tín Nghĩa thông báo để thành viên của QTDND Tín Nghĩa được biết, rất mong
sự hợp tác nhiệt tình của các thành viên.
Trân trọng!