Sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược

* SỨ MỆNH:

“ HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN”
* TẦM NHÌN:
           Phấn đấu xây dựng Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa thành địa chỉ quen thuộc của mọi người dân và là người bạn trung thành trên con đường phát triển của Thành viên.