THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
TÍN NGHĨA
_______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________
THÔNG BÁO
V/v phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa
____________________
Kính gửi: Quý Thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa
Căn cứ Điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa;
Căn cứ thông tư 04/2015/TT-NHNN, ngày 31/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quy định về QTDND;
Căn cứ quyết định số: 55/QĐ-CTH, ngày 20/04/2016, của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ, về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa,
         Nay QTDND Tín Nghĩa trân trọng thông báo đến Quý Thành viên về việc thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa, như sau:
1.     Địa bàn hoạt động (cũ): gồm liên phường Tân An, An Phú, An Lạc, An Hội, An Cư, Cái Khế thuộc quận Ninh Kiều và phường Hưng Phú thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
2.     Địa bàn hoạt động (mới): gồm liên phường Tân An, An Phú, An Lạc, An Hội, An Cư, Cái Khế thuộc quận Ninh kiều thành phố Cần Thơ.
Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa trân trọng thông báo và mong muốn tiếp tục phục vụ Quý Thành viên và Khách hàng.
Trân trọng!
Nơi nhận:
– TV QTD Tín Nghĩa;
– Lưu: VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trịnh Thị Xuân Mai