THÔNG BÁO SỬ DỤNG MẪU SỔ TIẾT KIỆM MỚI

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng mẫu Sổ tiết kiệm mới
Nay, QTDND Tín Nghĩa xin thông báo đến Thành viên và Khách hàng về việc sử dụng mẫu Sổ tiết kiệm mới tại QTDND Tín Nghĩa, kể từ ngày 01/01/2020, như sau:
Sổ không kỳ hạn:
Sổ có kỳ hạn kỳ hạn:
Trân trọng thông báo!
                                                     TM. QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÍN NGHĨA
                                                                                                                           GIÁM ĐỐC
                                                                                                                           (đã ký)
                                                                                                                            Phan Bích Nhu