Sẽ xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân

Sẽ xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

Theo dự thảo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định số điểm tối đa, tối thiểu của các tiêu chí, chỉ tiêu để đánh giá, xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trong từng thời kỳ.

Tổng số điểm cho các tiêu chí xếp hạng là 100 điểm. Tiêu chí đánh giá, xếp hạng và thang điểm phân bổ cho các tiêu chí như sau: 1- Vốn tự có: 10 điểm; 2- Chất lượng tài sản “Có”: 30 điểm; 3- Năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát: 30 điểm; 4- Kết quả hoạt động kinh doanh: 10 điểm; 5- Khả năng chi trả: 20 điểm.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể cách tính điểm cho mỗi tiêu chí. Tổng số điểm đạt được của quỹ tín dụng nhân dân là tổng số điểm đạt được của tất cả các tiêu chí.

Quỹ tín dụng nhân dân được xếp vào các thứ hạng sau: Hạng A (Tốt) có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên; Hạng B (Khá) có tổng số điểm từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; Hạng C (Trung bình) có tổng số điểm từ 60 điểm đến dưới 70 điểm; Hạng D (Yếu) có tổng số điểm dưới 60 điểm.

Trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân có từ 1 chỉ tiêu hoặc từ 2 tiêu chí trở lên bị chấm điểm “0”, thì thứ hạng bị giảm một bậc.

Việc xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân được thực hiện định kỳ hàng năm và trước ngày 31 tháng 4 năm sau. Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công tác giám sát quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân đột xuất vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày có kết quả xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Tháng 7 hằng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân.

Theo Chinhphu.vn