Quản trị và điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ          
 
1.     Trịnh Thị Xuân Mai           Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2.     Trịnh Quang Khánh          Thành viên Hội đồng Quản trị
3.     Phan Bích Nhu                  Thành viên Hội đồng Quản trị
 
 
BAN KIỂM SOÁT
 
1.     Nguyễn Thanh Tân          Trưởng Ban Kiểm Soát
2.     Lê Thị Bé Hân                    Kiểm soát viên chuyên trách
3.     Võ Thị Mỹ Hiền                 Thành viên Ban kiểm soát
 
BAN ĐIỀU HÀNH
 
1.     Phan Bích Nhu                  Giám đốc
2.     Phan Ngọc Điệp               Phó Giám đốc