Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Kiên Giang: Vững bước nơi vùng biên giới – hải đảo

Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Kiên Giang: Vững bước nơi vùng biên giới – hải đảo

Đối với hệ thống QTDND tại địa bàn, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Kiên Giang đã phát huy hiệu quả tính liên kết hệ thống, tích cực tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời các điều kiện cần thiết để QTDND trên địa bàn hoạt động an toàn – hiệu quả, QTDND thật sự là nơi tin cậy về vốn đối với các thành viên và cộng đồng dân cư, thiết thực góp phần xoá đói – giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn…

Cái vị thế hiểu dân, sát dân đã giúp Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Kiên giang – nay là Ngân hàng hợp tác chi nhánh Kiên Giang trở thành một định chế tài chính tín dụng thật sự góp phần tích cực cung ứng vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh nói chung, đồng thời, hỗ trợ vốn đảm bảo cho hệ thống Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn hoạt động an toàn – hiệu quả và phát triển bền vững đúng theo tinh thần, nội dung Chỉ thị 57-CT/TW, ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị, trở thành một trong những chi nhánh có chất lượng hoạt động hiệu quả trong hệ thống…

Nhìn lại năm 2013, tốc độ phát triển kinh tế của Kiên giang có chững lại so với những năm trước, chỉ đạt ở mức 9,4% so với năm 2012; Các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của địa phương là Nông – lâm nghiệp, thuỷ sản và dịch vụ du lịch.

Tuy vậy, lĩnh vực hoạt động Ngân hàng trên địa bàn thực sự sôi động, toàn tỉnh đã có 31 Ngân hàng thương mại và Chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác, Ngân hàngphát triển, Ngân hàng chính sách – xã hội và 22 QTDND cùng tham gia hoạt động, với tổng dư nợ lên đến 29.210 tỷ đồng, huy động tiết kiệm dân cư và tổ chức kinh tế 19.115 tỷ đồng, nợ xấu chỉ chiếm 2,48%/tổng dư nợ, trong đó: Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND trên địa bàn đã tích cực cho vay phục vụ nông nghiệp – nông thôn, dư nợ lên đến 1.180 tỷ đồng; tăng 11%, huy động vốn tại chỗ hơn 750 tỷ đồng, tăng 22%, chênh lệch thu – chi đạt 100 % chỉ tiêu Trung ương giao với mức tăng trưởng 15% so với năm 2012.

Đặc biệt, nợ xấu toàn hệ thống dưới 1%/tổng dư nợ, áp lực cạnh tranh trong môi trường hoạt động giữa các ngân hàng trên địa bàn là hết sức gay gắt. Để có được kết quả đó, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Kiên Giang đã trải qua quá trình lâu dài củng cố tổ chức hoạt động, chấn chỉnh lề lối làm việc, khơi dậy tính tích cực và phát huy những sáng kiến, cải tiến kỷ thuật nghiệp vụ trong quá trình vận hành và tác nghiệp chuyên môn của từng tập thể và cá nhân cán bộ.

Cụ thể, Chi nhánh đã hình thành tổ chức Đảng và các đoàn thể trong đơn vị, thực sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạocủa Chi bộ đối với hoạt động chuyên môn, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, thực sự là chỗ dựa tinh thần của cán bộ, là cầu nối giữa Người lao động với lãnh đạo chuyên môn; Phát huy đúng ý nghĩa và tác dụng của nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thẳng thắn đấu tranh phê và tự phê bình;

Trong hoạt động chuyên môn, Chi nhánh luôn nêu cao tính tuân thủ pháp luật, chấp hành triệt để các chủ trương, chính sách và các chế độ thể lệ của ngành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; nếu nảy sinh những vấn đề khó khăn vướng mắc thuộc về cơ chế thì kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên trực tiếp, giúp cho mọi hoạt động của đơn vị được thông suốt; Trên cơ sở những quy định chung của ngành, Chi nhánh đã ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế hoạt động, xây dựng các chương trình – kế hoạch công tác một cách cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động và từng phòng, ban, từng cán bộ.

Qua đó, đã giúp cho công tác lãnh đạo điều hành và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ được thuận lợi, phát huy tính tích cực của từng cán bộ, nhân viên; Cùng với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Chi nhánh gọn nhẹ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày một chất lượng; Khai thác, sử dụng tài sản, công cụ làm việc một cách tiết kiệm, hiệu quả, Chi nhánh đã phát huy tính sáng tạo, áp dụng vào thực tiễn những cái mới cóhiệu quả, mặc dù chưa có quy định chung.

Ví như Chi nhánh đã thành lập Tổ giao tiếp và chăm sóc khách hàng trên cơ sở phân công cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm luân phiên trực quầy lễ tân để tiếp xúc, khai thác thông tin và xử lý mọi công việc theo nhu cầu chính đáng của khách hàng trong phạm vi khả năng cung ứng những sản phẩm – dịch vụ của đơn vị Chi nhánh, tạo sự thoải mái và thân thiện giữa khách hàng với nhân viên ngân hàng, hầu hết khách hàng đã đến giao dịch với Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Kiên giang đều hài lòng và gắn bó lâu dài trở thành khách hàng truyền thống.

Đối với hệ thống QTDND tại địa bàn, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Kiên Giang đã phát huy hiệu quả tính liên kết hệ thống, tích cực tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời các điều kiện cần thiết để QTDND trên địa bàn hoạt động an toàn – hiệu quả, QTDND thật sự là nơi tin cậy về vốn đối với các thành viên và cộng đồng dân cư, thiết thực góp phần xoá đói – giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn…

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, trong năm 2014 và những năm tới. Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Kiên Giang sẽ tiếp tục phấn đấu giữ vững nhịp độ tăng trưởng và chất lượng hoạt động, duy trì ở vị trí là một trong những chi nhánh hàng đầu của hệ thống Ngân hàng Hợp tác; Chú trọng đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chỗ; Tích cực cung ứng vốn cho sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là vốn đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Nâng cao vai trò là tổ chức tín dụng đầu mối, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động liên kết hệ thống giữa Ngân hàng Hợp tác với các QTDND trên địa bàn.

Vai trò hỗ trợ thành viên cũng như trọng trách hỗ trợ “tam nông” sẽ được tăng cường bằng việc tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước mở rộng mạng lưới bằng các phòng Giao dịch ở các huyện thuộc những vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh như: Huyện Tân hiệp và huyện Giồng Riềng thuộc vùng Tây Sông hậu, Huyện Hòn Đất thuộc vùng Tứ giác Long xuyên, Khu thương mại thứ 7 – An Biên thuộc vùng U Minh thượng…

Đây cũng là cơ sở để chi nhánh đưa các sản phẩm, dich vụ của Ngân hàng Hợp tác đến gần với người dân hơn, mặt khác tạo điều kiện phục vụ hoạt động của hệ thống QTDND được tốt hơn.

Đặc biệt, chi nhánh sẽ tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc đảm bảo tính văn hoá, văn minh và hiện đại trong giao tiếp phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2008 mà Chi nhánh đã được công nhận, nâng cao hiệu quả tiếp thị thu hút khách hàng và giữ chân khách hàng thân thiện; Đẩy mạnh công tác thông tin – truyên truyền gắn với công tác xã hội – từ thiện một cách thiết thực, qua đó quảng bá thương hiệu, vị thế của Ngân hàng Hợp tác là một Ngân hàng hoạt động vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế hợp tác.

Theo Hiệp hội QTDND